Ainenõuded

Mis on ainenõuded?

Õpilane peab teadma, mida igas õppeaines hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. Selleks koostab aineõpetaja ainenõuded ja tutvustab neid õppetrimestri esimesel tunnil õpilastele.

Ainenõuetes on kirjas:

  • Millised õpitulemused trimestri jooksul omandatakse
  • Millal ja milliste õpitulemuste eest saavad õpilased hinded ning kuidas kujuneb trimestri lõpus kokkuvõttev hinne

Kooli kodulehel on võimalik tutvuda käesoleva trimestri ainenõuetega.

Ainenõudedlink opens on new page

Avaldatud 17.07.2018. Viimati muudetud 23.09.2021.